Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Reisvoorwaarden – VDF
Artikel 1 – Inleidende bepaling
In deze reisvoorwaarden gelden de volgende begrippen: a. Reisorganisator: VDF
b. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarin de reisorganisator zich ten opzichte van de wederpartij verbindt tot het leveren van een door hem vooraf aangeboden reis. Onder reis wordt minimaal verstaan een overnachting of een ander 24-uur omvattend product aangevuld met tenminste twee van de volgende diensten: • Vervoer ter plekken • Verblijf • Een ander onderdeel zoals een excursie of toeristische dienst die een belangrijk deel uitmaakt van de dienst.
c. Reiziger: de wederpartij van Travelmindfulness die de reis organiseert. Ook geldt als reiziger diegene ten wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard. Tenslotte wordt onder reiziger ook verstaan diegene aan wie de rechtsverhouding ten opzichte van VDF is overgedragen, overeenkomstig de voorwaarden in het artikel ‘in-de-plaatsstelling’. d. Boekingskantoor: het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst. e. Ons kantoor is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur, met uitzondering van erkende feestdagen. Op zaterdag zijn we telefonisch bereikbaar en op afspraak op kantoor aanwezig. f. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die gepubliceerd worden in onze brochure, via onze website op internet of via (maatwerk)offertes en/of andere kanalen van VDF worden aangeboden. g. Voor zover van toepassing zijn de vermelde tarieven inclusief BTW.

Artikel 2 – Totstandkoming van de reisovereenkomst
Artikel 2, lid 1
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de reiziger het aanbod van VDF aanvaart. De aanvaarding kan rechtstreeks of via een boekingskantoor plaatsvinden. Na aanvaarding ontvangt de reiziger een bevestiging (elektronisch en/of via schriftelijk) die tevens als factuur geldt
Artikel 2, lid 2
Het aanbod van VDF is vrijblijvend en kan zo nodig door VDF herroepen worden. Herroeping moet wel zo spoedig mogelijk gebeuren, ten laatste binnen 8 kantooruren na aanvaarding. Herroeping is mogelijk wegens correctie van fouten in de reissomberekening. Herroeping wegens verhoging van de reissom om redenen die niet met correctie samenvallen, moeten voldoen aan voorwaarden die in het artikel ‘reissom’ nader worden uiteengezet.
Artikel 2, lid 3
Tot de overeengekomen reis worden de onderdelen gerekend die zijn aangeboden middels de publicatie op internet en in brochure. Indien eventuele algemene voorbehouden in strijd zijn met deze reisvoorwaarden, gelden voor de reiziger de meest gunstige bepalingen. Duidelijke fouten en vergissingen binden VDF niet. Tot een duidelijke fout of vergissing wordt gerekend datgene dat – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als fout herkenbaar is. VDF draagt geen verantwoordelijk voor algemene informatie, foto’s, advertenties, websites of overige informatiedragers die onder verantwoordelijkheid van een derde worden opgesteld of uitgegeven.
Artikel 2, lid 4
VDF heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, zoals gepubliceerd in de brochure en/of website of aanbieding anderszins. Normaliter stelt VDF u telefonisch op de hoogte. De afzegging wordt schriftelijk bevestigd. Op deze afzegging zijn de artikelen ‘wijziging door de reisorganisator’ en aansprakelijkheid en overmacht’ niet van toepassing.
Artikel 2, lid 5
De reiziger is verplicht om alle gegeven aan VDF of het boekingskantoor te verstrekken die noodzakelijk zijn om tot het afsluiten of uitvoering van de overeenkomst te komen. Indien de(ze) reiziger een groep heeft aangemeld, dient hij zorg te dragen voor deze benodigde gegevens van elk individueel groepslid. Als de reiziger hierin te kort schiet en dit tot gevolg heeft dat reiziger(s) door VDF van (verdere) deelname aan de reis zijn uitgesloten, worden de daaruit vloeiende of bijbehorende kosten aan de(ze) reiziger in rekening gebracht.
Artikel 2, lid 6
Diegene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (hetzij communicatie, hetzij betalingsverkeer) tussen reiziger(s) en reisorganisatie, verloopt uitsluitend via de aanmelder.
Artikel 2, lid 7
Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de reis nodig zijn. VDF zal haar uiterste best doen aan deze medische gronden op reële gronden tegemoet te komen, tenzij dat in redelijkheid niet kan worden gevergd. VDF stemt alleen toe in medische essenties die vooraf schriftelijk zijn vastgelegd. VDF heeft het recht om kosten hiervoor in rekening te brengen tot een bedrag van € 20,00 per boekingen. Als er communicatie nodig is of andere kosten ontstaan wegens dienstverlening van derde partijen, mogen deze kosten ook doorberekend worden aan de reiziger. In het algemeen gesteld kunnen wij geen medische essenties verlenen binnen groepsreizen als deze tot nadeel strekken van overige reizigers.
Artikel 2, lid 8
Ook voor andere speciale verzoeken (niet op medische gronden) zal VDF een reële inspanning leveren om aan tegemoet te komen, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd en het verzoek een redelijke kans van slagen heeft. Het verzoek dient door VDF schriftelijk te zijn bevestigd. De kosten van uitvoering van het verzoek bedragen in elk geval per verzoek en per boeking € 25,00, maar kunnen verhoogd worden middels kosten van communicatiemiddelen en/of werkzaamheden van derde partijen indien deze ontstaan.

Artikel 3 – Reisduur en reisprogramma
Artikel 3, lid 1
De in de publicatie van de reisorganisatie vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen. De dag van vertrek en aankomst worden, ongeacht het tijdstip van vertrek of aankomst, gezien als hele (reis)dagen. Eventuele vermelde tijdstippen in de publicatie kunnen afwijken van de werkelijke tijden. De tijden vermeld in de reisbescheiden zijn relevant. De reisorganisator kan alleen binnen redelijke grenzen of na overleg van deze tijden afwijken indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
Artikel 3, lid 2
Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur (aantal reisdagen). Als de wijzigingen voor vertrek aan de reisorganisator bekend zijn, zal deze de reiziger tijdig informeren. De reiziger heeft in dat geval, behoudens aanspraken op eventuele reis- en/of annuleringsverzekeringen, geen recht op restitutie van (een deel van ) de reissom door de reisorganisator als de wijziging niet meer dan 36 uur afwijkt van het oorspronkelijke tijdstip.
Artikel 3, lid 3
Voorts is de reisorganisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen. VDF zal echter zijn uiterste best doen om alle hulp en bijstand te verlenen die nodig en noodzakelijk is.

Artikel 4 – Betaling
Artikel 4, lid 1
Bij de totstandkoming van de overeenkomst is de reiziger verplicht een aanbetaling te doen van 20% van de reissom.
Artikel 4, lid 2
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum of voor de aanvangsdatum van de eerste boeking betaald te zijn. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 56 dagen voor aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.
Artikel 4, lid 3
Als de reiziger niet binnen de gestelde termijnen betaalt, is hij in verzuim. VDF zal de reiziger daar schriftelijk of elektronisch op wijzen en de mogelijkheid bieden om binnen 7 dagen de te betalen gelden te voldoen (mits deze termijn de aanvangsdatum van de reisovereenkomst niet overschrijdt). Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. De bepalingen in het artikel ‘Annulering door de Reiziger’ is in dat geval van toepassing.
Artikel 4, lid 4
Eventuele fouten in de betalingen die door de reisorganisator niet tijdig worden opgemerkt, ontslaan de reiziger niet van de verplichting de reisgelden alsnog te voldoen. Dit geldt tevens nadat de reisovereenkomst tot uitvoering is gebracht.
Artikel 4, lid 5
Afwijkend van de genoemde betalingstermijnen bestaat de mogelijkheid dat bepaalde tickets van luchtvaartmaatschappijen per direct geheel betaald moeten worden. Tickets kunnen onder allerlei voorwaarden door de luchtvaartmaatschappij worden verkocht. VDF bemiddelt slechts bij de koop van deze tickets. U boek dus zelf de ticket. Vaak gaat dit via TUI, Transavia of Corendon. Zij hanteren voor de tickets hun eigen algemene voorwaarde waar de reiziger rekening mee dient te houden.

Artikel 5 – Reissom
Artikel 5, lid 1
De gepubliceerde reissom geldt per persoon en omvat de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn aangegeven onder het kopje inclusief.
Artikel 5, lid 2
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen die op het moment van publicatie bij VDF bekend waren. VDF behoudt zich het recht voor om, ook ten aanzien van reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de aanvang van de reisovereenkomst, de reissom te verhogen als gevolg van stijgingen van de prijs van de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. VDF zal aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Indien bepaalde heffingen vooraf in rekening zijn gebracht die in tussentijd zijn vervallen (bijvoorbeeld de brandstoftoeslag) is dit aanleiding voor VDF om deze kosten te laten vervallen, tenzij dat in redelijkheid niet kan worden verlangd van de reisorganisator wegens de daaraan verbonden (administratie)kosten.

Artikel 6 – Informatie, reisbescheiden en reisdocumenten
Artikel 6, lid 1
Ten laatste bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient de reisorganisator algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger verstrekken. De reiziger moet zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende en gedetailleerde informatie inwinnen en eventuele acties ondernemen. Tevens moet hij voor vertrek tijdig opnieuw nagaan of de informatie niet is gewijzigd. VDF verstrekt in al deze gevallen slechts algemene informatie. De reiziger dient zich aanvullend te laten informeren bij de betreffende instanties. VDF kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het ontbreken van persoonsgebonden detailinformatie in de algemene informatie.
Artikel 6, lid 2
De reiziger dient bij vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten zoals een geldig paspoort (dat voor Gambia nog minimaal 6 maanden geldig moet zijn na terugkeer én minimaal 2 lege bladzijden moet bevatten), eventueel benodigde visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (internationaal) rijbewijs indien nodig. Indien overige documenten zijn vereist die hier niet worden genoemd, is de reiziger ook verplicht zorg te dragen voor bezit van een geldig document.
Artikel 6, lid 3
De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis of onderdelen daarvan, kan deelnemen vanwege tekortkomingen in zijn of haar reisdocumenten.
Artikel 6, lid 4
Tenzij anders overeengekomen, stuurt VDF de reisbescheiden (tickets e.d.) ten laatste 7 dagen voor vertrek toe. De reiziger die de noodzakelijke reisbescheiden niet op tijd heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk 5 dagen (minimaal 3 werkdagen) voor vertrek aan de reisorganisator te melden.
Artikel 6, lid 5
Indien er sprake is van vertrek binnen 3 weken na boekingsdatum kan van bovenstaande termijnen afgeweken worden. Reisorganisator en reiziger maken hier samen afspraken over.
Artikel 6, lid 6
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en/of reisdocumenten. Hiervoor dient de reiziger een reisverzekering voor af te sluiten.

Artikel 7 – Wijziging door de reiziger
Artikel 7, lid 1
De reiziger kan tot 28 dagen voor vertrek verzoeken om de reisovereenkomst te wijzigen. VDF zal het verzoek in overweging nemen en de reiziger zo spoedig mogelijk laten weten of zij aan het verzoek kan voldoen. Indien VDF niet aan het verzoek kan voldoen, zal zij dit met redenen omkleden. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren volgens de voorwaarden ‘annulering door de reiziger’ – artikel 8. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op deze afwijzing, wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. Indien het wel mogelijk is om aan het verzoek van de reiziger te voldoen, is de reiziger gehouden om de gewijzigde reissom te betalen onder aftrek van de reeds gedane betalingen. Tevens worden hem wijzigingskosten à € 27,00 per boeking en wijziging in rekening gebracht vermeerderd met de eventuele communicatiekosten.

Artikel 8 – Annulering door de reiziger
Artikel 8, lid 1
De reiziger dient een annuleringsverzekering af te sluiten voor het terugvorderen van kosten. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten minimaal de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. Tot 56 dagen voor vertrekdatum: aanbetaling 20% b. Van 56 – 28 dagen voor vertrekdatum: 25% c. Van 28 – 14 dagen voor vertrekdatum: 50% d. Van 14 – 7 dagen voor vertrekdatum: 75% e. Van 7 tot en met vertrek: 100%
Artikel 8, lid 2
Het annuleren van een overeenkomst door één of meerdere reizigers die gezamenlijk een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
Artikel 8, lid 3
Annuleringen die buiten kantooruren zijn gemaakt, worden gezien als gedaan op de eerstvolgende werkdag.
Artikel 8, lid 4
Afwijkend van de genoemde annuleringskosten bestaan er over de tickets van derde partijen. VDF bemiddelt slechts bij de koop van deze tickets en is op geen enkele manier aansprakelijk hiervoor. U boekt zelf de ticket bij de luchtvaartmaatschappij. Zij hanteren voor de tickets hun eigen algemene voorwaarde waar de reiziger rekening mee dient te houden. Bij annulering van de ticket(s) bestaat derhalve geen aansprakelijkheid voor VDF. De reiziger dient zich te richten tot de luchtvaartmaatschappij en diens annuleringsvoorwaarden.
Artikel 8, lid 5


Artikel 9 – Opzegging en wijziging door de reisorganisator
Artikel 9, lid 1
De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden.
Artikel 9, lid 2
De reisorganisator mag de overeenkomst op een of meerdere punt wijzigen. Locale omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de reis kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma onvermijdelijk zijn. Een voorbeeld van zo’n omstandigheid is de vervanging van het bedoelde vervoersmiddel, gids of accommodatie door een gelijkwaardig alternatief, maar kunnen ook (aanhoudende) slechte weersomstandigheden zijn waardoor wijziging van het schema noodzakelijk wordt, etc. De reisorganisator verplicht zich om het karakter van de reis zoveel mogelijk in stand te laten en alternatieven te bieden die hieraan voldoen. De reisorganisator zal de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk proberen te beperken.
Artikel 9, lid 3
Als de oorzaak van opzegging of wijziging toegerekend kan worden aan de reiziger, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
Artikel 9, lid 4
Als de oorzaak van opzegging of wijziging noch aan de reisorganisator noch aan de reiziger kan worden toegeschreven, dragen partijen beiden hun eigen schade (zie artikel ‘hulp en bijstand’).
Artikel 9, lid 5
In geval van wijziging zal de reisorganisator, indien mogelijk, een alternatief aanbod doen aan de reiziger. Verder moet de reisorganisator rekening houden met de samenstelling van het reisgezelschap. De alternatieve accommodatie is afhankelijk van objectieve maatstaven die (kunnen) bestaan uit: a. De situering van de accommodatie in de provincie. b. De klasse van de accommodatie (bij voorkeur vastgesteld door een nationale gradatie-instantie). De vervangende accommodatie zal in principe gelijkwaardig moeten zijn. c. De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van de reisorganisator
Artikel 10, lid 1
De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die een reiziger in redelijkheid kan hebben op grond van de publicaties van de reisorganisator, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en de beperkingen en gewoonten die de bijzonder bestemming van de reizen met zich meebrengen.
Artikel 10, lid 2
Als de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen (zie lid 10, dan is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk (ter plekken) mededeling te doen aan de betrokkenen (zie artikel ‘klachten’).
Artikel 10, lid 3
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: 1. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst toe te rekenen is aan de reiziger – bijvoorbeeld schades die het gevolg zijn van de gezondheidscondities van de reiziger. 2. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken zoals de werkwijze van de accommodatie. 3. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen 4. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht (zie lid 4).
Artikel 10, lid 4
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Artikel 10, lid 5
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator of overige derden die door de reisorganisator als dienstverlener (en haar personeel) of boekingskantoor (en haar personeel) worden ingeschakeld, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
Artikel 10, lid 6
Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten.
Artikel 10, lid 7
De reisorganisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot lichamelijk letsel. Dit geld ook voor als de reiziger zijn schade heeft/had kunnen of zou kunnen verhalen uit hoorde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- ongevallen, medische en/of annuleringsverzekering.
Artikel 10, lid 8
Indien de reisorganisator ten opzichte van de reiziger wel aansprakelijk is voor derving van het reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
Artikel 10, lid 9
De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom.
Artikel 10, lid 10
Extra kosten (zoals bijvoorbeeld overnachtingen en transfers) door vertraging van de luchtvaartmaatschappij vallen niet onder de aansprakelijkheid van Travel Mindfulness. Hiervoor dient de reiziger zich te richten tot de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Artikel 11 – Hulp en Bijstand
Artikel 11, lid 1
De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen als de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Medische en of juridische kosten zijn echter ten alle tijden voor rekening van de reiziger zelf of diens verzekering.
Artikel 11, lid 2
Als de oorzaak noch aan de reisorganisatie noch aan de reiziger is toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Deze schade bestaat voor de reisorganisator bijvoorbeeld uit extra inzet van menskracht; voor de reiziger kan dit ondermeer bestaan uit extra verblijfs- en repatriëringskosten.

Artikel 12 – Verplichtingen van de reiziger
Artikel 12, lid 1
De reiziger dient zich bewust te zijn van de gewoontes en gevaren van een het reizen door Afrika en is verplicht alle aanwijzingen en waarschuwingen van de reisorganisatie te volgen of na te leven die een goede uitvoering van de reis bevorderen.
Artikel 12, lid 2
De reiziger is verplicht zich volgens algemeen geldende regels van fatsoen en normen te gedragen. Dit sluit ook passende kledij in. De reiziger is aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door ongeoorloofd gedrag. Het gedrag van een correcte reiziger geldt hier als maatstaf. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of zou kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
Artikel 12, lid 3
Het is op de accommodaties niet toegestaan om bezoekers (derde die niet aangesloten zijn bij het reisgezelschap) op de kamer te ontvangen. Dit met het oog op ontvreemding van eigendommen.
Artikel 12, lid 4
Alle kosten die voortvloeien uit ongeoorloofd gedrag, hinder of last komen voor rekening van de reiziger, tenzij de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend. In dat geval wordt hem restitutie verleend van de reissom of van een gedeelte daarvan.
Artikel 12, lid 5
Herbevestiging van de vlucht. De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek (van de terugreis) bij de reisleiding of een plaatselijke agent c.q. de luchtvaartmaatschappij te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In geval de reiziger van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van reisleiding, agent of luchtvaartmaatschappij onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger.
Artikel 12, lid 6
De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen (zie artikel ‘klachten’).
Artikel 12, lid 7
Alle vorderingen van de reiziger vervallen 2 maanden na afloop van de reis.
Artikel 12, lid 8
De reiziger is verplicht een volledige en ter zake dekkende reis-, ongevallen en bagageverzekering af te sluiten (met werelddekking) voor risico’s die door dit type verzekeringen worden gedekt. De reisorganisatie zal in veel gevallen waarin hulp en bijstand is verplicht terug moeten kunnen vallen op de Alarmcentrale van de reisverzekering van de reiziger. De reiziger is verplicht het polisnummer van de verzekering voor vertrek aan de reisorganisatie te melden. In dit opzicht wijzen wij u erop dat samen-reizende reizigers door de verzekeringsmaatschappijen niet altijd als medereizigers worden gezien waardoor schade niet geaccepteerd wordt. Reizigers zijn verplicht hun polisvoorwaarden en verzekeringsdetails nauwkeurig te controleren en eventueel aan te passen.

Artikel 13 – Klachten
Artikel 13, lid 1
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, zoals beschreven in artikel 10, moet zo snel mogelijk bij de betrokken dienstverlener worden gemeld zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien achteraf blijkt dat de reiziger zich niet aan de meldingsplicht heeft gehouden, waardoor de reisorganisatie niet in staat is gesteld de tekortkoming te verhelpen, wordt het recht van de reiziger op schadevergoeding uitgesloten.
Artikel 13, lid 2
Als de tekortkoming niet tot tevredenheid wordt opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dan dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk te melden bij de reisleiding of indien mogelijk, bij de reisorganisator. Als de reiziger zich niet aan deze meldingsplicht heeft gehouden en de reisorganisator daardoor niet in staat is gesteld de klacht te verhelpen, wordt het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding uitgesloten.
Artikel 13, lid 3
Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van de overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor worden ingediend. Zij zullen de klacht onderzoeken en herhaling in de toekomst proberen te voorkomen.
Artikel 13, lid 4
Als de klacht niet tijdig is ingediend, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen. De reisorganisatie bericht de reiziger schriftelijk of via elektronische weg.